Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Michael”. Patronem Stowarzyszenia jest Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Białystok.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne a do jego kompetencji należy w szczególności: podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia, każdorazowo aprobowanych przez Arcybiskupa Metropolitę Białostockiego; uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 10 członków. Do jego kompetencji należy w szczególności: kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz; realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania; zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów, spadków i darowizn oraz kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości czy zaciągania kredytów i pożyczek.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki „Michael”:

 • Genowefa Suchocka – Prezes;
 • Ks. Andrzej Kozakiewicz – Proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Białymstoku;
 • Monika Syczewska – Zastępca Prezesa;
 • Janina Zabielska – Zastępca Prezesa;
 • Magdalena Raczkowska – Sekretarz;
 • Lech Korzunowicz – Skarbnik;
 • Ewa Gulewicz;
 • Stanisław Hołubowski;
 • Antoni Tarasiuk;
 • Elżbieta Lubowicka.

Komisję Rewizyjną tworzy 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: badanie zgodności działań Zarządu z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania; kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia; składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

Skład Komisji Rewizyjna Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki „Michael”:

 • Józefa Ziółkowska – Przewodnicząca;
 • Ryszard Cemer;
 • Henryk Pawluczuk.