Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael" (SCMB) powstało z inicjatywy ks. Zbigniewa Krupskiego, pierwszego budowniczego Kościoła i proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, za pozwoleniem Abpa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego. Osobowość prawną uzyskało 9 stycznia 1995 roku z chwilą zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był pan Stanisław Hołubowski, który tę funkcję pełnił przez trzy kadencje. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, w skład Zarządu wchodzi proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna duchowego członków Stowarzyszenia. Po śmierci ks. Krupskiego (26.06.2001) proboszczem parafii p.w. Miłosierdzia Bożego został ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, który od tamtej pory służy duchowym wsparciem i opieką duszpasterską czcicielom Miłosierdzia Bożego, organizuje uroczystości i nabożeństwa związane z Miłosierdziem Bożym i Bł. ks. Michałem Sopoćką, z zaangażowaniem kontynuuje misję orędzia Miłosierdzia Bożego. W okresie od 12 maja 2002 do 23 października 2005 roku funkcję prezesa pełnił pan Antoni Wardach a od 24 października 2005 roku prezesem Stowarzyszenia jest pani Genowefa Suchocka.

Głównym celem powołania Stowarzyszenia, w zamyśle ks. Zbigniewa Krupskiego było wspieranie powstania świątyni Kultu Miłosierdzia Bożego, jako urzeczywistnienia marzeń i pragnień Ks. Michała Sopoćki, a przede wszystkim polecenia samego Zbawiciela. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego miał być centrum i ośrodkiem rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego w Diecezji Białostockiej i promieniować na cały świat. Patronem Stowarzyszenia jest Bł. ks. Michał Sopoćko, który głęboko wierzył, że Miłosierdzie Boże to jedyna nadzieja dla dzisiejszego świata. Z jego głębokiej wiary i nauczania Czciciele Miłosierdzia Bożego czerpią wzory i wskazówki dotyczące form Kultu tegoż Miłosierdzia i wszelkiej działalności statutowej.

Działalność SCMB rozpoczęła się od aktywności w sferze kształtowania postawy duchowej swoich członków, pogłębiania ich wiedzy religijnej i duchowości. Sprzyja temu częsty udział w nabożeństwach, konferencjach, adoracji Najświętszego Sakramentu w dniach związanych z osobą ks. Michała Sopoćki i św. Faustyny, udział w organizowanych przez Stowarzyszenie pielgrzymkach - w tym corocznych do Częstochowskiej Doliny Miłosierdzia i śladami św. Faustyny Kowalskiej i Bł. Michała Sopoćki w Polsce i na Litwie (Wilno).

Stowarzyszenie od czasu swego powstania inspiruje archidiecezjalne uroczystości i nabożeństwa z racji przypadających rocznic objawień Pana Jezusa s. Faustynie, rocznic śmierci i imienin ks. Sopoćki. Organizuje comiesięczne spotkania formacyjne członków i czcicieli Miłosierdzia Bożego (w II niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 15:00), w celu ubogacenia swego życia duchowego i pogłębiania wiedzy o apostołach Bożego Miłosierdzia. Jest to okazja dania świadectwa swojej wiary zaufania Bogu jak też udzielania pomocy innym w rozwiązywaniu trudnych problemów osobistych i rodzinnych. Członkowie Stowarzyszenia organizują obchody okolicznościowych uroczystości i rocznic parafialnych, pomagając duchowo, swą pracą wolontariacką oraz materialnie.

SCMB zorganizowało dwa kongresy Miłosierdzia: 9 kwietnia 1997 roku, pod hasłem: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny” (referaty wygłosili: Abp Edward Ozorowski, ks. Bogusław Zieziula, Genowefa Suchocka - sekretarz Stowarzyszenia) oraz 9 kwietnia 1999 roku „Miłosierdzie Boże największym przymiotem Boga Ojca” (prelegenci: ks. prałat St. Strzelecki, s. wikaria generalna Teresa Szałkowska ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i ks. dr Henryk Ciereszko- prof. AWSD).

Na uwagę zasługuje inicjatywa Stowarzyszenia związana z dziesiątą rocznicą ocalenia Białegostoku od zagrożenia rozszczelnieniem wykolejonych wagonów z chlorem w dniu 9 marca 1989 roku, polegająca na przygotowaniu dziękczynnej Drogi Krzyżowej. Co roku uczestniczą w niej przedstawiciele najwyższych władz miejskich i samorządowych, duchowieństwo wraz z biskupami oraz wiernymi wszystkich wyznań. Rozważając stacje Drogi Krzyżowej, uczestnicy przemierzają trasę od Krzyża - Votum Wdzięczności przy ul. Poleskiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Placu Bł. Ks. Michała Sopocki 1, by Koronką i Eucharystią przypieczętować swoją wiarę, ufność i miłość.

To właśnie w dniu dziesiątej rocznicy uratowania miasta od katastrofy chlorowej, ówczesny Metropolita Białostocki Ks. Abp Stanisław Szymecki, mówiąc o okazywaniu przez Boga opieki i ochrony wobec zagrożeń i nieszczęść jako przejawie Miłosierdzia Bożego, po raz pierwszy nazwał Białystok „Miastem Miłosierdzia”. Tak mieszkańcy miasta odczytali ocalenie Białegostoku przed skażeniem tym śmiercionośnym gazem.

Od 2000 roku członkowie Stowarzyszenia współredagują parafialne czasopismo „Zwiastun Miłosierdzia”. Pierwszym redaktorem pisma był ks. Tomasz Małyszko, aktualnym jest m.in. ks. Andrzej Kozakiewicz i pani Genowefa Suchocka. Niektóre artykuły „Zwiastuna Miłosierdzia” drukowane były w „Czasie Miłosierdzia”, „Drogach Miłosierdzia”, „Źródle” i innych wydawnictwach.

Ważnym zadaniem SCMB jest działalność charytatywna i wychowawcza. Jej przejawem jest prowadzenie, od 1998 roku socjoterapeutycznej świetlicy (obecnie Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Michałek”), która niesie pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią oraz wspieranie przez Stowarzyszenie Caritas parafialnej.

W 2007 roku czciciele Miłosierdzia Bożego uczestniczyli w przygotowaniach parafii Miłosierdzia Bożego do uroczystości konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, poprzedzonej Misjami Świętymi. Dnia 30 września namaszczona i poświęcona przez abpa Edwarda Ozorowskiego, ks. infułata St. Strzeleckiego, abpa St. Szymeckiego seniora i prałata Adama Krasińskiego, świątynia stała się absolutną własnością i Domem Bożym. Uroczystościom towarzyszyło zorganizowane przez Stowarzyszenie wydarzenie kulturalne – koncert duetu smyczkowego „Otto Corde” i śpiew oktetu „Gaudium” pod dyrekcją Ewy Rafałko. W październiku tegoż roku roku Stowarzyszenie zorganizowało cykl koncertów organowych połączonych z czytaniem fragmentów dzieł Jana Pawła II, pn. „Jan Paweł II - głosiciel i świadek Miłosierdzia Bożego”. Uwieńczeniem tych wydarzeń był koncert połączonego chóru Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Bieleckiej.

Przez laty nie ustawały modlitwy czcicieli Miłosierdzia Bożego o beatyfikację Sł. Bożego ks. Michała Sopoćki jak też prace porządkowe na terenie wokół świątyni. Uwieńczeniem tych działań było wyniesienie do chwały ołtarzy Czcigodnego Sługi Bożego, Patrona Stowarzyszenia, w dniu 28 września 2008 roku. Uroczystość zgromadziła wielotysięczne rzesze wiernych, zwłaszcza czcicieli Miłosierdzia Bożego z kraju i zagranicy. Upamiętnia ją kaplica po prawej stronie świątyni, gdzie znajduje się ołtarz z wizerunkiem Błogosławionego i jego czcigodne relikwie. Jako przygotowanie do w/w święta członkowie Stowarzyszenia zajęli się m.in. pomocą w opracowaniu folderów o Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zawierających informacje o ks. Michale Sopoćce w kilku podstawowych językach oraz folderu „Białostockie Ślady ks. Michała Sopoćki”.

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki stała się silnym bodźcem do pogłębiania i poszukiwania nowych form kultu Miłosierdzia Bożego. Z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Kozakiewicza i Stowarzyszenia w każdy 15 i 28 dzień miesiąca trwają modlitwy dziękczynne za wstawiennictwem Bł. Michała. Codziennie o godz. 15:00 odprawiana jest Msza święta z Koronką do Miłosierdzia Bożego, ma miejsce (wprowadzona w 2004 roku przez ks. Proboszcza A. Kozakiewicza) całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (od godz. 8:00 do 21:00). W Niedzielę Miłosierdzia, najważniejsze święto poświęcone Bożemu Miłosierdziu, Stowarzyszenie organizuje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku koncerty mające na celu uświetnienie uroczystości ustanowionego przez Jana Pawła II święta. Dotychczas wierni mieli okazję uczestniczyć w koncertach m.in. Antoniny Krzysztoń „Miłosierdzie źródłem życia”, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza wraz z chórem Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Violetty Miłkowskiej „Gloria Misericoriae”, grupy Siewcy Lednicy „By miłość Miłością była”. Ponadto corocznie odbywają się tu koncerty organowe i mają miejsce liczne występy chórów, w tym: chóru Filharmonii Podlaskiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, połączonych chórów wyższych uczelni białostockich, chórów z Litwy i Białorusi (także chórów dziecięcych). Koncerty te pomagają i pogłębiają duchowe przeżycie tego wielkiego katolickiego święta.

Od 28 września 2009 roku o godzinie 15:00, dla uczczenia rocznicy beatyfikacji, we współpracy ze wspólnotą „Iskra” z Łodzi, i z białostockimi szkołami, SCMB organizuje na kilkudziesięciu skrzyżowaniach Białegostoku (miejsc modlitwy przybywa każdego roku) modlitwę do Miłosierdzia Bożego (Koronka). W akcji tej uczestniczy wiele miast w Polsce i za granicą. Inną cenną inicjatywą jest organizacja, począwszy od 2010 roku, pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Turystyczno-Pielgrzymkowym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. Szlak stanowi ważny element religijny, a jednocześnie turystyczno-kulturalny Miasta Miłosierdzia. W miesiącach kwietniu lub maju (Niedziela Miłosierdzia) do września (28 września - data rocznicy beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki) dwa razy w miesiącu (15 i 28 dzień miesiąca) mieszkańcy Białegostoku wędrują poszczególnymi odcinkami szlaku. Każde przejście poprzedza Msza Św. odprawiana w miejscu historycznie związanym z danym etapem. W homiliach poruszane są wątki historyczne dotyczące osoby ks. Michała i jego związków z miastem i jego mieszkańcami.

We wrześniu 2014 r. Stowarzyszenie, w przeddzień VI rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki przeżywało XX-lecie swojego powstania. Z tej okazji zorganizowano uroczyste sympozjum, poprzedzone mszą świętą, odprawiana przez bpa Henryka Ciereszkę, ks. Stanisława Strzeleckiego i ks. kan. Andrzeja Kozakiewicza. W trakcie sympozjum Prezes Stowarzyszenia omówiła historię i rozwój Stowarzyszenia. Wręczono pamiątkowe dyplomy długoletnim członkom Stowarzyszenia i osobom szczególnie zasłużonym we wspieraniu jego działalności.

W czerwcu 2015 roku parafia Miłosierdzia Bożego przeżywała XXV - lecie swojego istnienia. Stowarzyszenie przygotowało z tej okazji wystawę fotograficzną. W celu uczczenia uroczystości jubileuszowych Stowarzyszenie zorganizowało,przy wsparciu finansowym Miasta Białegostoku i Urzędu Marszałkowskiego, Oratorium „Oto wierny sługa mój” o błogosławionym księdzu Michale Sopoćce. Wykonawcami byli członkowie orkiestry i chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, studenci Uniwersytetu Muzycznego, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku, uczestnicy Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej, księża, alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, siostry Jezusa Miłosiernego i Misjonarki Świętej Rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy. Chór do wykonania Oratorium przygotował Łukasz Olechno. Zespół poprowadzili dyrygenci, autorzy muzyki Oratorium - Hubert Kowalski i Piotr Pałka. Solistami byli Anna Filimowska-Wolfinger (sporan), Joanna Karasuska-Motulewicz (mezzosoporan), Przemysław Borys (tenor) i Maciej Bogumił Nerkowski (baryton). Narrację prowadził Piotr Adam Półtorak. Wykonanie „Oratorium” było porywające. Muzycy zapewnili wysoki poziom artystyczny i niezapomniane przeżycia.

W 2015 roku Stowarzyszenie aktywnie wspierało inicjatywę ustanowienia księdza Michała Sopoćki Patronem Miasta Białegostoku. Zbierane były podpisy mieszkańców pod petycją w tej sprawie, Zarząd Stowarzyszenia przygotował stosowne uzasadnienie, które odczytała na sesji Rady Miejskiej Białegostoku pani Genowefa Suchocka, Prezes Stowarzyszenia.

15 lutego 2016 roku Rada Miasta Białegostoku na uroczystej sesji przyjęła uchwałę ustanawiającą Bł. ks. Michała Sopoćkę patronem Białegostoku.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku odwiedzają setki pielgrzymek z Polski i różnych krajów Europy (Litwa, Białoruś, Włochy, Niemcy) i świata (USA). Codziennie przed Mszą św. o godz. 15:00 odczytywane są prośby i podziękowania pątników za otrzymane łaski. Obsługa tak licznych grup pielgrzymów odwiedzających świątynię, gdzie znajdują się relikwie Bł. ks. Michała, stanowi wielkie wyzwanie organizacyjne i finansowe. Stowarzyszenie aktywnie wspomaga parafię Miłosierdzia Bożego w Białymstoku w realizacji tego zadania.

Stowarzyszenie podejmuje różnorakie działania mające na celu promocję wyjątkowego zjawiska, jakim jest kult Miłosierdzia Bożego, poprzez różnorodne wydawnictwa- foldery, modlitewniki-informatory, specjalne wkładki do kwietniowego wydania archidiecezjalnego pisma „Drogi Miłosierdzia”, coroczne wystawy fotograficzne, koncerty itp., by ten niezwykle cenny element tożsamości religijnej i kulturowej Białegostoku - „Miasta Miłosierdzia ", któremu patronuje Bł. Ks. Michał Sopoćko, był żywy i namacalny.